Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Voda a uran v ČR

Odpady vznikající v závodě na zpracování uranové rudy jsou skladovány na mokrém složišti = odkališti viz. schematický obrázek nahoře. Jsou to obrovské nádrže plné jemného kontaminovaného bahna. Hlavním problémem odkaliště je riziko kontaminace půdy a podzemních vod. Rozsáhlá vodní plocha odkaliště je zdrojem slabě radioaktivního záření a nebezpečných výparů, které ohrožují široké okolí. Americký federální úřad pro životní prostředí, odhaduje dodatečné riziko onemocnění rakovinou plic u lidí v blízkosti otevřené deponie kalů s plochou 80 hektarů na 2 případy na 100 obyvatel – dvě odkaliště u Rožné zabírají celkem 90 ha.
Navíc hrozí riziko protržení sypaných hrází při případných intenzivních deštích nebo jiných živelných katastrofách (zemětřesení, povodně, atd.). Po protržení hráze by došlo k velkoplošné kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod.
S.p. Diamo v současnosti obhospodařuje 31 odkališť o celkové ploše 820 ha. Všechny byly vybudované před rokem 1989 a žádné z nich není zaizolované. Tato odkaliště byla vybudována na různých (méně či více propustných) geologických podložích a tudíž u každého z nich existuje určité riziko úniků kontaminovaných látek.

V jižních Čechách u obce Mydlovary se nachází 286 ha uranových odkališť spolu s bývalou chemickou úpravnou uranové rudy nazývanou MAPE Mydlovary. Během provozu chemické úpravny tam vzniklo asi 36 mil. tun kalů, které byly hydraulicky dopravovány do odkališť. Odkaliště jsou nejen skládkami nebezpečných odpadů, ale i vodohospodářskými díly III. a IV. kategorie. Důležitými kontaminanty  odkališť jsou emise prachu, objemová výdajnost radonu a gama záření. Z výsledků monitorování stavu životního prostředí  je zřejmé, že odkaliště Mydlovary negativně ovlivňují zejména jakost ovzduší a podzemních vod. “V odkalištích je 22,5 milionu kubíků rmutu, ve kterém je 2 319 tun uranu a deset kilogramů radia,” uvedl šéf příbramské pobočky Diama Václav Plojhar. Pro okolí to znamená i to, že místní silnice například od Mydlovar ke Zbudovu lemují tabule upozorňující na nebezpečné radioaktivní záření. Za příkopy a cedulemi je jen krajina porostlá nálety křovin, plevelem a plochy rozježděné od náklaďáků…(zdroj:Jaroslav ŠVEHLA Jihočeská universita v Českých Budějovicích, k.aplik.chemie, MF Dnes11.12.208) Fotografie z lokality Mydlovar od fotografa Václava Vašků