Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Obecné informace z ČR

ČLÁNKY Z DOMOVA O VODĚ

ČESKÁ TELEVIZE - “Voda povrchová a podzemní”

ČESKÁ TELEVIZE - “Tajemství vody - Porodnice tří moří”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Narovnané řeky”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Ohrožené studánky

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Ztracené prameny”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Řeka plná hormonů”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Nebezpečné sinice”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “S pečetí sopek”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Kouzelný dotyk hadců”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Potoky v lidském těle”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Umění pít”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Dar léčit”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Akvadukty 21. století”

ČESKÁ TELEVIZE - Tajemství vody - “Chemie proti mikrobům”

(další díly tohoto dokumentárního seriálu v Obecných informacích ze světa)

ČT2 “Myšlení vody” Přírodní koloběh vody (2003). Režie T. Škrdlant
Tento film vznikl v roce 2003, ale vzhledem k událostem, které se staly v minulých dnech na různých místech naší republiky - záplavy a povodně - je velmi aktuální. Je překvapivé, že sama příroda potvrzuje pravdivost téměř všech komentářů, které ve filmu zazněly. Není to klasický dokument a v úvodu má filozofické ladění, ale postupně ukazuje celkem přehledně, jak ovlivňuje lidská činnost vodní toky u nás. Jestli je tento vliv pro člověka přínosem, posuďte sami. CELÝ FILM

CHRÁNĚNÁ OBLAST PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD SEVEROČESKÁ KŘÍDA
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) v Libereckém kraji jsou – Severočeská křída (1639 km2), Jizerské hory (367 km2) a Krkonoše (97 km2). …
.celý materiál

VODOPIS – REGION ČESKÁ LÍPA
PODZEMNÍ VODY

CHOPAV Severočeská křída je významnou zásobárnou podzemních vod díky přítomnosti mocných pískovcových souvrství s dobrou propustností. Její ochrana je právně podchycena v nařízení vlády č. 85/1981 Sb. O chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Její význam je celoevropský a stále stoupá s ohledem na znečištění povrchových vod. Jedná se rozlohou o největší chráněnou oblast v ČR (celkem 3750 km2) a její celková využitelná kapacita se odhaduje na cca 10 000 l.s-1. ….
celý materiál

POPIS SÍTĚ VODNÍCH TOKŮ V LIBERECKÉM KRAJI
PLOUČNICE

Pramení na na jižním úbočí Ještědu ve výšce 654 m n. m. Je druhým největším tokem v povodí Ohře a Dolního Labe a svojí délkou 102 km a plochou povodí 1 193 km2 odvodňuje převážnou část našeho východního území s přirozeným centrem v České Lípě. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda až po Hamr, vodácky využíván úsek od Stráže p. R. po Malou Veleň. Významné napájení toku z podzemních vod. Tok z velké části přirozeného charakteru, s meandrujícími úseky v široké zachovalé nivě, zejména mezi Mimoní a Českou Lípou. Od Stráže pod Ralskem po Mimoň tok regulován v souvislosti s těžbou uranu, což vedlo k nevratnému poškození jedinečných mokřadních biotopů s množstvím ohrožených a vzácných druhů organismů. Pod Mimoní v naplaveninách zjištěna v nedávné minulosti radioaktivní kontaminace z těžby uranu. Pozn.: V mapách bývá jako pramen Ploučnice označován mohutný vývěr podzemní vody cca 1 km sv. od Osečné. V některých mapových podkladech se také objevuje mylné označení toku při silnici mezi Chrastnou a Břevništěm jako Ploučnický potok – ve skutečnosti jde o původní tok Ploučnice, zatímco jižně ležící tok napájející Hamerský rybník je umělou vodotečí (tzv. Hamerská strouha)….
celý materiál

INDIKACE ANTROPOGENNÍHO OVLIVNĚNÍ PRŮTOKU NA PŘÍKLADU ŘEKY PLOUČNICE
RNDr. Ivan Farský, Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem
Základní údaje o povodí Ploučnice
Řeka má jako tzv. Horní Ploučnice pramen ve výšce 654 m n. m. na jihozápadním svahu Ještědu, nedaleko od hřebene, u Hořeních Pasek. Ten je však po větší část roku málo vydatný až suchý. Proto je za vlastní pramen Ploučnice považována níže ležící tůň nedaleko od Jenišovského rybníka (390 m n. m.), napravo při silnici mezi Janovým Dolem a Osečnou. Toto prameniště bylo v literatuře verbálně označováno za jedno z nejvydatnějších ve střední Evropě, neboť jeho vydatnost neklesala ani v době dlouhodobého sucha. Avšak v letech 1970-1980 se jeho vydatnost snížila asi o pětinu aktivitou uranových dolů v oblasti blízké Stráže pod Ralskem, kde doly nechaly provést množství průzkumných a hydrogeologických vrtů. Povodí řeky Ploučnice je velmi cenné pro dosud značně kvalitní podzemní vodu, vhodnou pro úpravu na vodu pitnou…..
celá studie

V obcích na Opavsku vysychají zdroje pitné vody
Český  rozhlas Martin Knitl  22.03.2009
V obcích vysychají zdroje pitné vody. Jde o vesnice, které využívají vlastní vrty a pozorují výrazný pokles hladiny spodní vody. Příkladem je Opavsko, kde mají starostové strach z úplného zavření obecních kohoutků. Podzemní voda stále ubývá a je zřejmě jen otázkou času, kdy zdroje úplně vyschnou…
celý článek