Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Stanovy a schůze z.s.

SCHŮZE občanského sdružení NAŠE PODJEŠTĚDÍ

Pracovní schůzky výboru se konají několikrát do měsíce. V případě, že se chcete zůčastnit schůze výboru, nebo se aktivně podílet na jeho práci, kontaktujte nás na adrese nasepodjestedi@gmail.com

1. Zápis z ustavující členské schůze konané dne 16. 2. 2008

2. Zápis ze schůze výboru konané dne 24.2.2008

3. Zápis z koordinační schůzky výboru Naše Podještědí, Zelení Janův Důl a zastupitelstvo obce Janův Důl

4. Zápis ze schůze výboru konané 18.5.2008

5. Zápis ze schůze výboru konané 17.3.2009

6. Zápis z členské schůze konané dne 14.11.2009, Zpráva o činnosti (př.1), Finanční zpráva (př.2)

7. Zápis ze schůze výboru konané 23.11.2009

8. Zápis z členské schůze konané 3.12. 2012

Na základě rozhodnutí členské schůze konané dne 14.11.2009 došlo k dílčím změnám v stanovách. Změny byly registrovány na Ministerstvu vnitra České republiky ke dni 21.12.2009.

STANOVY občanského sdružení NAŠE PODJEŠTĚDÍ

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název sdružení je: NAŠE PODJEŠTĚDÍ, o. s. (dále jen sdružení);
2) Sídlem sdružení je Vackova 376, Liberec 23, 463 12
3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;
4) Charakter sdružení - sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

čl. II
Cíle činnosti
Cíle sdružení jsou :
- HLAVNÍM POSLÁNÍM SDRUŽENÍ JE VŠEMI DOSTUPNÝMI PROSTŘEDKY ZABRÁNIT TĚŽBĚ URANU V PODJEŠTĚDÍ
- ochrana životního prostředí
- zachování rázu a přitažlivosti krajiny pro účely udržení a rozvoje turistického ruchu
- přispívat k takovému rozvoji regionu Podještědí, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom   nesnižuje   rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů, ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

čl. III
(Náplň a) Formy činnosti
1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení
2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
- praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;
- kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl ochranu přírody a krajiny a ochranu životního prostředí
- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
- osvětová činnost
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze

čl. IV
Členství ve sdružení
1) Členem sdružení může být právnická osoba, nebo fyzická osoba starší 18 let
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor, výbor rozhoduje o přijetí člena
3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních  osob účastnících se činnosti přípravného výboru
4) Členství zaniká
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
- rozhodnutím výboru o vyloučení;
- úmrtí, zánikem právnické osoby-člena sdružení, zánikem sdružení
5) Člen má právo
- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
6) Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle sdružení

čl. V
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
- členská schůze
- výbor a předseda sdružení

čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou za dva roky;
2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak
3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější
4) Členská schůze
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny – návrh na změnu stanov předkládá člen sdružení výboru písemně, a to nejpozději 5 dnů před termínem uspořádání členské  schůze Po schválení změny stanov předseda sdružení do 30 dnů požádá o registraci změny MV ČR
- rozhoduje o zániku sdružení; a to v tomto časovém sledu:
a) návrh na zrušení musí být přijat 2/3 většinou všech přítomných členů sdružení na členské schůzi
b) konečné rozhodnutí o zániku sdružení bude projednáno na příští členské schůzi nejdříve za 6 měsíců a nejpozději za 12 měsíců po přijetí návrhu na zrušení  2/3 většinou všech přítomných členů sdružení
- volí výbor sdružení a 2 náhradníky do výboru
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a   revizní zprávu;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
- stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
1) Výbor sdružení je pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů
2) Výbor sdružení
- řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti
3) V případě odstoupení člena výboru v průběhu funkčního období rozhodne výbor o přijetí nového člena výboru zvoleného členskou schůzí jako náhradníka
4) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají výborem písemně pověření členové sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII
Zásady hospodaření
1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení

čl. IX
Okolnosti zániku sdružení
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.