Podještědí - zdroj pitné vody pro třetinu České republiky


Občanské sdružení Naše Podještědí


Studie a publikace

*VLIV TĚŽBY URANOVÉ RUDY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Autor: Ing. Martin NEUŽIL
…těžba a následné zpracování uranové rudy výrazně poškozují životní prostření. Pro těžbu uranové rudy se používají tři základní metody: hlubinná těžba, povrchová těžba a chemická těžba uranové rudy. Ve světě je nejvíce rozšířená hlubinná těžba uranové rudy. V České republice se používala zejména hlubinná těžba a chemická těžba uranové rudy….
...Hlavním problémem hlubinné těžby uranu je produkce pevných, kapalných a plynných radioaktivních odpadů. Pevné radioaktivní odpady jsou tvořeny hlušinou, která vzniká při ražbě podzemních šachet a štol.Haldy zabírají velkou plochu a nepříznivě působí na krajinu.Nezpevněný povrch haldy je zdrojem emisí radioaktivního prachu a radonu. V případě intenzivnějších dešťů dochází k vodní erozi a radioaktivní bahno je zanášeno do okolí, kde způsobuje znečištění a kontaminaci nejen půdy, ale i povrchových a podzemních vod…
….Kapalné radioaktivní odpady jsou tvořeny především kontaminovanou podzemní vodou, neboť při hlubinné těžbě uranové rudy je nutné čerpáním snížit hladinu podzemní vody. To je citelný zásah do hydrogeologických poměrů v dané lokalitě, který způsobuje pokles hladiny podzemní vody v širokém okolí. Výsledkem jsou problémy se zásobováním pitnou vodou, neboť dochází k vysychání studní a je nutné budovat soustavy pro zásobování pitnou vodou, které způsobují vnější společenské náklady. Odčerpávaná důlní voda je radioaktivní a musí být před vypuštěním do vodoteče filtrována. Bazény s radioaktivní důlní vodou mohou způsobit kontaminaci povrchových vod při protržení hráze, např. vlivem intenzívních dešťů…
Při použití chemické těžby uranové rudy se používají velmi agresívní a nebezpečné chemikálie (vysoce koncentrovaná (96 %) kyselina sírová, kyselina dusičná, amoniak, fluorovodík, atd.). Největším problémem při chemické těžbě uranové rudy je rozsáhlá kontaminace podzemních prostor, která vede k rozsáhlému znečištění podzemních a následně i povrchových vod. Výsledkem jsou problémy při zásobování obcí a měst pitnou vodou….
celá studie

“ZMĚNY REŽIMU PODZEMNÍCH VOD VE STRÁŽSKÉM BLOKU VLIVEM TĚŽBY URANU”
přednáška RNDr Jiřího Fiedlera, který dlouhou dobu pracoval ve s.p. Diamo, jako hlavní hydrogeolog. (PDF)

*Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, autor práce: Eva Homolková
“HODNOCENÍ RIZIK SPOJENÝCH S TĚŽBOU SPECIFICKÝCH SUROVIN V OKOLÍ DOLNÍ ROŽÍNKY”

…Bohužel radioaktivita není jediné riziko, které vzniklo těžbou a úpravou uranové rudy. Dále se místní krajina musí vypořádávat s únikem radonu, který se díky těžbě dostává na povrch, s výskytem těžkých kovů jejichž velká koncentrace je v tělesech odkališť a se změnou reliéfu, která ovlivnila jak životní prostředí tak ráz krajiny. Nejnebezpečnějším prvkem v krajině se tu zdají být tělesa odkališť a proto jim ve své práci věnuji velkou pozornost. V odkalištích se hromadí nejenom kaly z chemické úpravy uranové rudy, ale také další nebezpečné a odpadové látky. Tím se stávají nebezpečná jak pro zvířata, která se volně dostanou jejich vodní hladině, tak i pro rostliny při průsaku vod odkališť do podzemních vod či do půdy samotné. Navíc je zde sice  malé, nicméně existující riziko protržení hrází odkališť a to by mělo katastrofický dopad. Na závěr práce se proto věnuji i sanaci odkališť, která také není bez rizika. Sanace odkališť předpokládá jejich zapouzdření a převrstvení vrstvami půd. Při sanaci se ovšem opět naruší krajinný ráz a tím i životní prostředí některých rostlin a živočichů…celá práce

PŘÍSPĚVKY ZE SEMINÁŘE “TĚŽBA URANU V SOUVISLOSTECH”

* OBEJDE SE ČESKÁ ENERGETIKA BEZ ČESKÉHO URANU?
Ing. Edvard Sequens, Calla
…Uvažovat však s otevíráním nových uranových dolů znamená, nejen v lokalitě Osečná-Kotel, akceptovat veškeré dopady na životní prostředí, které s sebou těžba přináší, změnu sociální struktury dotčených obcí, stigmatizaci kraje atd. Z vytěženého uranu navíc v České republice neumíme udělat palivo využitelné v reaktorech. Otázka tedy zní, proč jej vlastně těžit, když jaderné palivo nakonec stejně koupit musíme. Náklady na obohacování a další práce, kdy z uranu vznikají palivové tyče jsou přitom mnohem vyšší, než cena, za kterou se uran prodává…celý příspěvek

*CESTA URANU Z LOŽISKA DO JADERNÉHO REAKTORU
Ing. Dalibor Stráský, poradce ministra životního prostředí pro oblast jaderné energie
Samotné držení uranu neznamená v České republice nezávislost na dodavatelích jaderného paliva. Česká republika nedisponuje kapacitou pro konverzní ani obohacovací práce ani pro výrobu palivových článků. V jaderném palivu je stoprocentně závislá na zahraničí a domácí zásoby uranu nehrají pro energetickou bezpečnost žádnou roli. Český uran znamená pouze komoditu zajímavou pro její uplatnění na trhu. Uran a jaderné palivo jsou pro úvahy o energetické nezávislosti nebo bezpečnosti dvě různé věci…celý příspěvek

*TĚŽBA URANU A JEJÍ DOPADY V MINULÉ I SOUČASNÉ PRAXI
Peter Diehl, WISE Uranium Project
Zkušenosti s ukončením chemické těžby z Texasu ukazují, že navrácení kvality spodní vody do stejných hodnot jako před těžbou je prakticky nemožné a to i po deseti a více letech neustálého pumpování a čištění kontaminovaného podzemí. Z prověření 32 povolení k těžbě udělených v roce 2006 se zjistilo, že se firmám později ještě povolilo nechat po sobě znečištění vody, uranem, molybdenem a selenem v daleko vyšších koncentracích, než bylo v prvních povoleních uvedeno. Ložisko ve Stráži pod Ralskem je na tom v tomto případě podobně…celý příspěvek

*DOPADY TĚŽBY A ZPRACOVÁNÍ URANOVÝCH RUD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Mgr. Jaroslav ŠVEHLA,  Jihočeská universita,k.aplik.chemie v Českých Budějovicích
…vyloužené zbytky rudy se potom odčerpávají a ukládají do odkališť, kde by měly být uloženy už na věčné časy. Zde právě nastávají problémy, protože kaly se zbytky loužících roztoků mívají ještě velmi kyselou reakci (pH od 1,5 do 3,5) a obsahují vysoké koncentrace kromě radioaktivních izotopů radia, thoria a uranu mimo jiné většinou také arsen, berylium, kadmium, chrom, olovo, molybden, nikl a selen. Bezpečné dlouhodobé uložení těchto kalů a roztoků předpokládá dokonale nepropustné podloží takových nádrží, aby nemohlo dojít k znehodnocení zdrojů podzemní vody v okolí…celý příspěvek

*URAN A JEHO TĚŽBA Z HLEDISKA ZDRAVOTNÍCH RIZIK
MUDr. Miroslav Šuta, konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik
Z hlediska zdravotních rizik je v případě uranu nejvíce prozkoumána radioaktivita. Rozpadem uranu vzniká ionizující záření, které je významným rizikovým faktorem pro vzniků rozmanitých národových onemocnění. To se velice složitě prokazuje u lidí neprofesionálně exponovaných a odborníci stále vedou spory o dlouhodobém vystavení
nízkým dávkám záření . Ale je dobře zdokumentováno u pracovníků v oblasti těžby a úpravy uranu…celý příspěvek

*POSTAVENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI V ČESKÉM HORNÍM PRÁVU, prostředky ochrany práv při zahajování těžby uranu
Mgr. Tomáš Erbák, Ateliér pro životní prostředí
Těžba uranu je hospodářská činnost, která s sebou nevyhnutelně přináší externality v podobě dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. V dobách minulého režimu byly dopady těžby prakticky ignorovány a tento postoj se projevil i v právní úpravě českého horního práva, jemuž byly za minulého režimu položeny základy. V demokratickém státě, za něhož bychom Českou republiku dnes rádi považovali, by práva a oprávněné zájmy těch, kteří jsou těžební činností ovlivněni, měly být respektovány a chráněny. Jaké prostředky k ochraně práv dotčených osob nabízí současný český právní řád…celý příspěvek

*HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI S POTENCIÁLNÍ TĚŽBOU URANU V PODJEŠTĚDÍ V BUDOUCNOSTI
Ing. Oldřich Merta, Hydrogeolog
…Veškeré výše uvedené zásahy do turonské zvodně můžou ohrozit vodní zdroje pro některé obce nacházející se v ploše ložiskového území (přítomnost několika PHO vodního zdroje). V oblasti se nacházejí i Lázně Kunratice.
Čerpaná turonská voda bude muset být přímo nebo po jejím vyčištění vypouštěna do místních vodotečí, což se negativně projeví ve výrazném zvýšení průtoku a změně kvality toku. Vlastní těžba bude probíhat v silně zvodnělých cenomanských horninách. K maximálnímu odvodnění těchto hornin bude muset dojít z důvodu zajištění potřebné bezpečnosti nejen pro následné práce. Jedná se o hloubení jam, ražbu otvírkových překopů, přípravných chodeb a dobývacích komor. Dá se reálně předpokládat, že po celou dobu provozu dolu bude nutno z cenomanské zvodně čerpat desítky m3 . min-1 důlních vod. Intenzivní čerpání z cenomanské zvodně nepochybně ovlivní tuto zvodeň v celém strážském bloku (pozn. za dobu provozu dolu Hamr došlo v oblasti Osečná-Kotel ke snížení hladin cenomanské zvodně o cca 50 m)…celý příspěvek

Kompletní Sborník přednášek z odborného semináře “TĚŽBA URANU V SOUVISLOSTECH”,
který se konal 20.11.2008 v Liberci v kongresovém sále Babylonu. [PDF]

Bude se u nás znovu těžit?
Brožura vydaná občanským sdružením Calla [PDF]

“Riziká ťažby a spracovania uránu v Slovenskej republike”
Brožura vydaná organizací Greenpeace na Slovensku. Obsahuje stručný přehled rizik spojených s těžbou uranu.

15 nejčastějších otázek kolem URANU v Podještědí [DOC]